Śląski Klub Fajki

Statut Klubu

Śląski Klub Fajki

 

STATUT

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Śląski Klub Fajki zrzesza miłośników i sympatyków fajki, oraz osoby które swoim działaniem propagują kulturę palenia fajki.
1.2. Klub działa na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska.
1.3. Oficjalnym znakiem Klubu jest logo Klubu. Wzór logo określa załącznik do niniejszego Statutu.
1.4. Klub może być członkiem organizacji o podobnych celach i założeniach.

2. Cele działania Śląskiego Klubu Fajki.

2.1. Celami działania Śląskiego Klubu Fajki są:

2.1.1. wspieranie i rozwijanie kontaktów między fajczarzami w aglomeracji śląskiej,
2.1.2. propagowanie wiedzy fajczarskiej,
2.1.3. propagowanie fajki jako stylu życia,
2.1.4. propagowanie kolekcjonowania fajek i innych z fajką związanych przedmiotów,
2.1.5. współpraca z klubami i organizacjami fajczarskimi w Polsce na całym świecie.

3. Spotkania Śląskiego Klubu Fajki.

3.1. Spotkania Klubu są organizowane co najmniej raz w miesiącu.
3.2. Miejsce i termin kolejnych spotkań ustalane są na spotkaniu poprzedzającym.
3.3. W szczególnych przypadkach czas lub miejsce spotkań mogą być zmienione w okresie między kolejnymi spotkaniami, za powiadomieniem i zgodą pozostałych członków.

4. Członkowie Klubu.

4.1. Członkami Klubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.

4.2. Członkami Klubu są:

4.2.1. Członkowie założyciele podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Klubu stają się jego członkami zwyczajnymi.
4.2.2. Członkowie zwyczajni osoby akceptujące cele i statut Klubu, które złożą pisemną deklarację członkowską i zostaną przyjęci, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.3, przez Prezydenta Klubu.
4.2.3. Członkowie kandydaci osoby, które wyrażą chęć wstąpienia do Klubu.

4.2.3.1. Członek kandydat może zostać członkiem zwyczajnym po uczestnictwie w co najmniej 3 spotkaniach klubowych oraz przy pozytywnej opinii co najmniej 2 członków zwyczajnych.

4.2.4. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi, nabywający członkostwo za wniesienie specjalnych zasług w rozwój fajczarstwa.

4.2.4.1. Członek zwyczajny może zostać członkiem honorowym za specjalne zasługi na rzecz Klubu.
4.2.4.2. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje, na wniosek Zarządu, Prezydent Klubu.

4.3. Członkowie wykluczani są z Klubu przez Prezydenta za złamanie postanowień statutu.
4.4. Wystąpienie z Klubu możliwe jest na pisemną prośbę członka.
4.5. Przynależność do Śląskiego Klubu Fajki nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

5. Prawa i obowiązki członka Śląskiego Klubu Fajki.

5.1. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo:

5.1.1. posługiwać się do celów niekomercyjnych i nie kolidujących ze statutem, znakiem i nazwą Klubu,
5.1.2. reprezentować Klub podczas zawodów i innych wydarzeń fajczarskich,
5.1.3. brać udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
5.1.4. korzystać z pomocy Klubu w ramach określonych w statucie.

5.2. Członkowie zwyczajni mają prawo:

5.2.1. w granicach i w sposób określony statutem, wybierać i być wybieranym do władz klubu,
5.2.2. dokonywać oceny działalności Klubu i jego władz,
5.2.3. wnioskować do władz Klubu w sprawach przewidzianych statutem i związanych z działalnością Klubu,
5.2.4. korzystać, w miarę możliwości finansowych Klubu, z zakupów fajek i akcesoriów klubowych na preferencyjnych warunkach,
5.2.5. odwoływać się od decyzji Zarządu Klubu do Prezydenta.

5.3. Każdy członek Klubu ma obowiązek:

5.3.1. przestrzegać postanowień statutu i władz Klubu,
5.3.2. troszczyć się o rozwój Klubu i jego dobro,
5.3.3. propagować fajczarstwo w swoim otoczeniu,
5.3.4. godnie reprezentować Klub na zewnątrz,
5.3.5. brać udział, w miarę możliwości, w spotkaniach Klubu,
5.3.6. pomagać zarządowi w osiąganiu wyznaczonych celów.

6. Władze Klubu.

6.1. Władze Śląskiego Klubu Fajki stanowią:

6.1.1. Prezydent Śląskiego Klubu Fajki,
6.1.2. Zarząd Klubu.

6.2. Do obowiązków Prezydenta Śląskiego Klubu Fajki należą:

6.2.1. reprezentowanie Śląskiego Klubu Fajki na forum Rady Polskich Klubów Fajki oraz innych organizacji fajczarskich,
6.2.2. decydowanie o przyjęciu nowych członków zwyczajnych do Klubu,
6.2.3. decydowanie o wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków Śląskiego Klubu Fajki,
6.2.4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Śląskiego Klubu Fajki.

6.3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Prezydentowi wypełnianie określonych w statucie zadań ma on prawo wskazania wśród członków Zarządu Klubu osób, które zastąpią go w ich realizacji.
6.4. Zarząd Klubu wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach odbywających się raz na dwa lata w głosowaniu jawnym i składa się z:

6.4.1. Prezydenta Śląskiego Klubu Fajki,
6.4.2. Wiceprezydenta Śląskiego Klubu Fajki,
6.4.3. Sekretarza Śląskiego Klubu Fajki,
6.4.4. Skarbnika Śląskiego Klubu Fajki.
6.4.5. Funkcje w Zarządzie (poza funkcją Prezydenta) można łączyć, jednakże poza Prezydentem musi on liczyć co najmniej dwie osoby.
6.4.6. W wyborach do Zarządu Klubu bierze udział do najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

6.5. Do obowiązków członków Zarządu należy:

6.5.1. pomoc Prezydentowi Śląskiego Klubu Fajki w realizacji jego zadań,
6.5.2. pomoc członkom Klubu w zakresie określonym przez cele działalności Klubu,
6.5.3. organizacja spotkań Klubu,
6.5.4. organizacja zawodów w wolnym paleniu fajki bądź spotkań z innymi organizacjami fajczarskimi,
6.5.5. opiniowanie zmian i uzupełnień w Statucie i wnioskowanie do Prezydenta o ich przyjęcie bądź odrzucenie,
6.5.6. wybór nowego Prezydenta w przypadku ustąpienia dotychczasowego,
6.5.7. organizowanie wyborów do władz Klubu.

6.6. Zarząd lub członek zarządu po zakończonej kadencji lub złożonej rezygnacji zobowiązany jest w ciągu 14 dni przekazać całość stworzonych i zgromadzonych dokumentów nowemu zarządowi lub swojemu następcy wybranemu zgodnie ze statutem.

7. Zmiany i uzupełnienia statutu mogą być dokonywane w razie potrzeby poprzez głosowanie. Dla przyjęcia zmiany w Statucie potrzeba decyzji 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania. W przypadku wystąpienia niedostatecznej frekwencji, zarząd ogłasza powtórne głosowanie, w którym dla przyjęcia zmian wystarcza zwykła większość głosów.

8. Sekretarz prowadzi kronikę Klubu, w której zapisuje przebieg spotkań, zebrań Zarządu oraz prowadzi korespondencję Klubu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
9.2. Statut obowiązuje od chwili podpisania przez członków założycieli.

Załącznik. Logo Śląskiego Klubu Fajki